Zpět na lokality

Díly u Lhotky

Vlhké a rašelinné louky s roztroušenými náletovými dřevinami se nacházejí nedaleko obce Veselíčko. Lokalita je významná zejména botanicky, roste zde např. prstnatec májový, pětiprstka žežulník, tolije bahenní, všivec lesní a vemeník dvoulistý. Žije zde ještěrka živorodá a zmije obecná, z významných ptáků zde hnízdí bramborníček hnědý.

 

Z historie:

Lokalita byla dlouho bez péče a postupně zarůstala náletovými dřevinami a degradoval bylinný porost. Došlo také k rekultivaci části louky s vysetím polokulturního travního porostu. Po zahájení pravidelného kosení s vyklízením hmoty, provedení prořezávek dřevin a údržbě stružek dochází k postupnému zlepšování stavu rostlinných společenstev.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2013.

V současné době se stará o 1,5 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

Občasná obnova odtokových stružek.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní památka

 

Plán péče by měl být dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit