Zpět na lokality

Louky v Jeníkově

Komplex rašelinných, výrazně podmáčených i méně vlhkých luk se nachází mezi obcemi Kameničky a Jeníkov. Roste zde prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, ostřice dvoudomá, suchopýrek alpský, tolije bahenní a další ohrožené rostliny. Území je významné i zoologicky, zejména z pohledu ptáků. Z ohrožených druhů živočichů zde lze spatřit např. Bekasinu otavní, bramborníčka hnědého, lindušku luční, ještěrku živorodou a zmiji.

 

Z historie:

V lokalitě se v historických dobách vyskytovaly dva rybníky, z nichž hráz spodního z nich je v terénu dodnes dobře patrná. Lokalita byla negativně dotčena jednak znečištěním odpadními vodami z obce (bývalé rybníky sloužily víceméně jako kořenové čistírny) a jednak terénními úpravami, odvodněním a zástavbou. Louky byly před obnovou současné péče dlouhodobě ponechány bez zásahů a výrazně zdegradovaly a zarostly náletem, i kvůli dalším vlivům (viz výše). Po obnovení péče a vybudování obecní ČOV dochází k postupnému zlepšování kvality mokřadů.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2004.

V současné době se stará o 8,4 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

občasná obnova odvodňovacích stružek

 

Kategorie ochrany:

Přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy.

Evropsky významná lokalita - předmět ochrany: vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

 

Zajímavosti:

Rozsáhlý komplex mokřadů s výskytem řady ohrožených druhů organismů.

 

Plán péče by měl být dostupný zde.

Souhrn doporučených opatření je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit