Zpět na projekty

Fundraising pro Krajinu (2003-2005) / Chraňme krajinu Vysočiny (2003-2004)

Předmět: Vybudování kvalitního fundraisingového zázemí. Individuální firemní fundraising, doplňkově fundraising vůči veřejnosti. Stabilizace současných zdrojů. Další rozvoj pozemkového spolku Sdružení Krajina: pravidelná komunikace s vlastníky cenných pozemků a nárůst nájmů. Jednání s klíčovými institucemi - soustavná účast při projednávání strategických krajských dokumentů a lobbying ve prospěch NNO a ochrany přírody.
Místo: Žďár nad Sázavou, širší okolí Žďárských vrchů, kraje Vysočina a Pardubický

Projekt dosáhl většiny zamýšlených výsledků, především výrazného posílení příjmů organizace. Nepodařilo se dosáhnout očekávaného objemu darů od firemních dárců. Za hlavní důvody považujeme přecenění potenciálu tohoto zdroje, malou ochotu firem podporovat ochranu přírody a z hlediska fundraisingu relativně krátký čas na navázání hlubší spolupráce.
Ostatní aktivity dosáhly vesměs výrazně lepších výsledků než bylo očekáváno. Komunikace se školami, institucemi a vlastníky pozemků umožnila vzrůst příjmů a potažmo i počtu zaměstnanců, a to z 1,5 mil. Kč na 2,5 mil. Kč a ze 2 zaměstnanců na 4. Fundraising vůči veřejnosti a firmám zvýšil naši známost a propojil námi vykonávanou činnost s naším jménem.
Jednání s vlastníky a obcemi:
Osloveno 128 vlastníků pozemků + 20 obecních úřadů.
Byly navázány další kontakty s vlastníky pozemků, byly získány nájemní smlouvy s 25 vlastníky na 30,76 ha luk a na dalších 15,12 ha byly uzavřeny těsně po skončení projektu. Byly vytipovány nové lokality.
Komunikace s klíčovými institucemi:
Celkový počet kontaktů původní záměr (100) značně převýšil. Intenzivní komunikace především prostřednictví e-mailu a osobně.

Náklady na projekt - 950 tis. Kč.

Dárci
NROS – program Phare EU - 770 tis. Kč
Úřad práce, Žďár nad Sázavou - 75 tis. Kč
Nadace Partnerství - 57 tis. Kč


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit