Pozemkový spolek - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Pozemkový spolek

Zvětšit
Pozemkový spolek Sdružení Krajina je typ občanské organizace, která se rozhodla chránit cenné části krajiny převzetím práv a povinností vlastníka či nájemce pozemků. Sdružení Krajina patří z hlediska výměry přírodně cenných ploch, ke kterým má nájemní nebo vlastnický vztah, k největším pozemkovým spolkům v republice. V současnosti pečuje o přibližně 170 ha ručně kosených podmáčených luk na různých místech kraje Vysočina a Pardubického. Do této činnosti se ročně zapojuje přes 200 lidí - místních obyvatel i dobrovolníků z měst.
 

 

     Mapa lokalit pozemkového spolku Sdružení Krajina:

 
 

 


 
Ruční kosení podmáčených luk je v současnosti nejrozsáhlejší činností Sdružení Krajina. Ale proč kosit tyto rašeliníkové mokřiny? Proč se o ně starat?
  • Rašeliníkový podrost luk je důležitým regulátorem vodního režimu. Při srážkách zadrží velké množství vody, lépe než rybník, a postupně ji uvolňuje za sucha.
  • Jsou domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů, některé by z naší přírody mohly zcela vymizet.
  • Pokud louky nejsou koseny, přirozeně se zde šíří nežádoucí konkurenčně silné druhy, které utlačují vzácné druhy. Louky ztrácejí svoji hodnotu a mění se v nevábné pleveliště.
  • Dlouhodobější neudržování vede také k zarůstání luk dřevinným náletem. Louky pak postupně zaniknou.

Pro krajinu Vysočiny byly podmáčené květnaté louky typickým prvkem. V dobrém stavu jsou tyto louky velmi atraktivní nejen z přírodovědeckého ale i z estetického hlediska. Utvářejí ráz místní krajiny a dokreslují její atmosféru. Jejich význam můžeme docenit zvláště v posledních letech střídajících se such a povodní.

Při tradičním způsobu hospodaření byly tyto lokality obvykle vypásány nebo koseny na sena.Vzhledem ke svému charakteru však nejsou přístupné pro mechanizaci. Ruční kosení a nepříliš kvalitní píce odrazuje nejen majitele luk, ale i hospodařící zemědělce. Druhově bohatá rostlinná společenstva, která se zde nalézají, ale vyžadují pro udržení pestrosti pravidelné kosení. Proto Sdružení Krajina organizuje každým rokem kosení nejcennějších biotopů. Daří se to díky finanční pomoci Státního fondu životního prostředí ČR, Správy CHKO žďárské vrchy, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Krajskému úřadu kraje Vysočina. Avšak bez pomoci brigádníků a dobrovolníků bychom se neobešli. Díky jim všem.

Práce na kosení je namáhavá, ale přesto doufáme, že se mezi Vámi najdou další dobrovolníci, kterým není příroda lhostejná.
Přihlásit se můžete na adrese: info@sdruzenikrajina.cz.

 

Máte-li chuť našemu pozemkovému spolku pomoci
Zvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí