Pozemkový spolek / Bahna - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými lokalitami, které jsou tvořeny mozaikou vlhkých lučních společenstev až zrašeliněných luk, na okrajích postupně přecházející v relativně sušší stanoviště. Zejména u okrajů lesa jsou roztroušeny dřevinné nálety smrku, borovice, olše a vrb. Okrajově do lokality zasahují části kulturních smrkových porostů s borovicí. Lokalita je domovem mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Roste zde úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), mochna bahenní (Potentilla palustris), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), tolije bahenní (Parnassia palustris), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), starček potoční (Tephroseris crispa), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), pampeliška Nordstedrova (Taraxacum nordstedtii), kontryhel lysý (Alchemilla glabra), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides). Rašelinné louky jsou biotopem řady živočichů. Žije zde skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Z ptactva zde můžeme spatřit bekasinu otavní (Gallinago gallinago), lindušku luční (Anthus pratensis), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), ťuhýka obecného (Lanius collurio), hýl rudý (Carpodacus erythrinus) a křepelka polní (Coturnix coturnix) a další. Významný je výskyt ohroženého modrásek bahenní (Maculinea nausithous).

Z historie:
Území pozitivně formovalo dřívější maloplošné extenzivní hospodaření. Vlhké louky byly pravidelně koseny a/nebo spásány. Zánik tohoto tradičního obhospodařování se projevil zarůstáním luk, šířením dřevinných náletů a rozrůstáním a terestrické rákosiny. Rozsáhlým odvodňováním zemědělských půd v okolí a splachy z okolních pozemků došlo k následné eutrofizaci společenstev zejména při okrajích území. V minulosti došlo na jihozápadním okraji území k drobné těžbě jílů. Vznikly tak zazemněné periodicky zvodnělé prohlubně, které jsou občasně zasypávány černou skládkou.
Část luk přiléhající k lesnímu komplexu ”Na Bahnech” byla dříve zalesněna. Jsou to převážně smrkové porosty s příměsí borovice lesní. Díky nepřirozenému stanovišti trpí tyto porosty vývraty.
Péče o lokalitu byla obnovena v 90. letech, kdy bylo území vyhláškou ONV prohlášeno za zachráněný přírodní výtvor. Byla zde vykácena část náletových dřevin, obnoveno kosení luk a asanována skládka odpadků.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2002.
V současné době se stará o 14 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
 
Kategorie ochrany:
Přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy
 
Zajímavosti:
Z území vytéká levostranný přítok řeky Chrudimky.
Na severovýchodním okraji území se nachází osada Bahna. Zde je lokalita narušena ukládáním odpadu ze zahrad a zřizováním ohnišť.
 
Plán péče je dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitAsanace drnuZvětšitZvětšitjetel kaštanovýtolije bahenníčolek horskýskokan hnědýZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit